How to pronounce bias (audio)


2. noun diagonal weave of fabric

Bias synonym for noun diagonal weave of fabric

Bias Synonyms:

⇕ Bias Page Information

Synonym for Bias Page Statistics